Användarregistrering – Sekretesspolicy

1. Tillhandahållande av register

SLP Group AB (559068-3198)
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm Sweden

Den registrerade måste kontakta SLP Group AB:s kundservice i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer relaterade till användningen av registrerade rättigheter.

SLP Group AB: s kundservice
E-postadress: kundservice@ukko.se
eller per post:

SLP Group AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm Sweden

2. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för att upprätthålla, analysera och utveckla kundrelationen. Som exempelvis:
• Upprätthålla användardata
• Utförande av uppgifter som användare givit mandat till att utföra, så som att skicka fakturor, betalning av löner, hantering av försäkringsärenden och inkassoärenden
• Kundundersökningar
• För att ta hand om ärenden som är baserade på lag- och myndighetsbeslut och direktion så som skatteärenden

Behandlingen av personuppgifter baseras på avtalet eller SLP Group AB:s berättigade förmån.
Personuppgifter kan också användas för marknadsföring av SLP Group AB om inte användaren har förbjudit användningen av hans eller hennes data för direktmarknadsföring. Användare kan profileras och personuppgifter kan användas för att göra beslut grundad på automatiska behandling av data, till exempel tillhandahållande av nya tjänster.

3. Datainnehållet i registret

Registret kan behandla följande information:
• Namn
• Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
• Ålder
• Kön
• Yrke
• Personnummer
• Information gällande beskattning
• Information om Kronofogdsärenden
• Information relaterat till lönehantering
• All information relaterade till kundrelationer, så som information om ärenden som kunden har givit till oss
• Identifieringsinformation och teknisk användardata för att använda tjänsten, till exempel telefonsamtal till kundtjänsten, cookies och aktivitetslogg

 4. Vanliga informationskällor

Personuppgifter kommer att hämtas från den registrerade användaren själv när personen i fråga registrerar sig eller deltar i kampanjer och evenemang som organiseras av SLP Group AB.
Information samlas också från offentligt tillgängliga källor och från register som underhålls av externa tjänsteleverantörer. Till exempel på offentliga internetkällor.

5. Upplysningar

Personuppgifter kommer att lämnas till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av SLP Group AB i enlighet med sekretess och avtalsförpliktelser.
Personuppgifter kan också lämnas inom de gränser som är tillåtna och krävs enligt gällande lag, till exempel myndigheter som har rätt att få tillgång till information.

6. Internationella dataöverföringar

Data tillhandahålls inom dataskyddslagens gränser till amerikanska företag som producerar tjänster till SLP Group AB. Våra tjänsteleverantörer är bundna att följa regler enligt Privacy Shield kontraktet mellan USA och EU, vilket säkerställer en hög nivå av dataskydd.

7. Retention av personuppgifter

Personuppgifter ska behållas så länge de är nödvändiga i det syfte de samlades in för. Personuppgifter får samlas i högst 10 år från den senaste användningen, såvida inte den registrerade har dragit tillbaka sitt samtycke. Personuppgifter kan lagras under en längre period om detta är nödvändigt för att följa lag eller annan skyldighet som myndigheten krävt.

8. Registerskydd

Registret kommer att lagras på en säker server som endast är tillgänglig av regulatorn och av de tekniska administratörer som godkänts av regulatorn.

9. Registreringsrättigheter

Den registrerade har rätt att be regulatorn att få tillgång till personuppgifter om sig själv, rätten att begära rättelse, begränsning av hans eller hennes personuppgifter samt rätten att invända mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Den registrerade har också rätt att erhålla personuppgifter om sig i en allmänt läsbar form och rätten att överföra denna information till en annan registrator. Om det är tekniskt möjligt har den registrerade även rätten att få personuppgifter överförda direkt från regulatorn till en annan.

10. Rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om SLP Group AB inte har följt gällande lagstiftning om dataskydd.